{"total":403,"stores": [ {"name":"AI Cam","web_address":" Nhà 15, LK5, khu đô thị tổng cục V, thôn Yên Xá - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.489315174917!2d105.79325641456839!3d20.97301398602855!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acda3daa7c85%3A0xc6b57fd2dec2b7e!2zTkjDgCDEkOG6pFQgVMOCTiBUUknhu4BV!5e0!3m2!1sen!2s!4v1579151917728!5m2!1sen!2s","district_code":"HANOI","province_code":"HUYENTHANHTRI"} ] }